X
تبلیغات
زولا

درمدارماه

معصومه طاهری

متولّدِ مهربانی تو

آنروز که کوچه پراز برگهای زرد و نارنجی بود

تو مرا با دنیایی ازاحساس به خانه آوردی

بوسه می زنم بر دستانت ...مادرم!

بوسه می زنم برقلم...وقتی از قلب

برای تومی نویسد

به رنگ محبّت برای دلت می نویسم

که من پرازاحساس درآن غوطه ور بودم

پرازاحساس رّد خدا

ومهرتو...مادرم! 

هر پاییز شروعی برای زندگی، عشق ومهربانی ست

این دست خط مادرمه تو دفتر خاطراتم، وقتی من یه دختر دبیرستانی بودم!