درمدارماه

معصومه طاهری

شیرینی قرب تو


چقدر زنده ای تو!

وقت ها که کوتاه می شوند

بیشتر جلوه می کنی ...

آن راه نزدیکم آرزوست

آنجا که عاشقانت با وفاترینند و تو مهربانتر