X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

درمدارماه

معصومه طاهری

رحمة الواسعه ای تو

آن یار غایب از نظر 

همه ی نامه هایم را خوانده بود 

و می دانست در این عادت به تاریکی نورالعینی لازم است... 

پس ماه را بسویم روانه کرد