درمدارماه

معصومه طاهری

از دل تا تو

 

به اندازه ی قلمم قدم برمی دارم 

و به عدد هر کلمه بالا می روم... 

تا تو چند قدم مانده ؟ 

ماه را نذر دوام نگاهت کرده ام...  

کجا بروم از این خانه ی دل؟!