درمدارماه

معصومه طاهری

... تو

 

قلم بر مهراب زده ام 

به هوای دلنوازی... 

امّا نه حال قلم خوب است  

نه دلی که در نیمه ی راه مانده !