درمدارماه

معصومه طاهری

با تو

  

تو کیستی! 

که اینگونه پیاله های اندیشه ی مرا پر کرده ای؟ 

به تحیّر کنارت می نشینم ... 

ساعتی بعد با لبخندی نشسته بر دل 

از بام فکر پایین می آیم! 

 

 و چه خوب است که دفتر دل را پایانی نیست...