درمدارماه

معصومه طاهری

دلتنگی برای تو

 

جانم در دست اوست 

نمی گذارد بمیرم از دوری تو...