درمدارماه

معصومه طاهری

نگاه من آسمان تو

 

قلم برای نوشتن به شوق می ایستد...  

وقتی فقط به تو فکر می کنم