درمدارماه

معصومه طاهری

صدای تو

معادله جمع و تنهایی توازن سختی ست که فقط تو پیدایش می کنی

صدای تو را که گم کنم، بهم می ریزد همه ی من

در جمع و در تنهایی...

هوای تو

تو را دراین لحظات می توان دید ...چقدر زیبایی!

پی نوشت: ...تا دلدار

مولایی تو

سفیر آمدنت ازمنظر چشمهایم تماشایی ست...

پی نوشت: حرف دل

نور نگاه تو

همه تو هستی!

حتّی وقتی در سایه ام... 

از پس این ابرها هم می توان تو را دید

درست مثل وقتی که زل می زنم به ضریح...

وحسرت دوری خودم...

و تو در من گمگشته چه می بینی؟

دلم برای تو تنگ است

که در تنهایی های درونم

فقط به تو می رسم

اینجا همه حریم توست

لا اله الا انت...

باران... آسمان و تو


امشب در خیال تو

آسمان چشمهایم ابری شد

امشب ماه هست و باران هم می بارد

امّا دشت تشنه بود آنشب

ماه بود، باران نه...

آسمان مرثیه اش را خواند امشب

 

+ماه را دیده ای تو؟

<<   1      ...      5     6      7      8     9      ...      16   >> صفحات