درمدارماه

معصومه طاهری

برای چشمان تو

...

اهالی باران رختِ دل شسته اند، که این چنین مهرازباطن آسمان تومی بارد... 

و می نشیند بر دل این ملاطفت... 

انگارخورشید هنوز دستش بند است... 

فرصت ندارد بیاید و بتابد 

بی زنگارم با تو

گفتی

حال دل که عوض شد درجایگاه قرارگرفته است...

حرف هایت حرف آب و آیینه ست...

بی زنگار

مهیایم کن!