درمدارماه

معصومه طاهری

رو به تو

 

ماه درهر قاب که باشد انعکاس توست

گاهی به عقل، گاهی به عشق...

ورودی دل تو


ما نه یک بار، هزاران بار است که تبعید می شویم  

هر بار از بهشت قلب تو ...

به نام تو

  

قلم تراش سختی خورد!

تا تو را دوباره نوشت

دل!

دلم با دلدار 

قلبم مونس دلِ یار...


این حجت تو

موج غمت به ساحل دلم خورد ...

بیا که دلتنگم!

حال خوبم با تو

 

کیست که رهاندم... 

از این تنهایی عظیم

الاّ تو 

ای حضرت خوب!

چه بگویم از زنگارفرونشسته بر قلبم؟

که خود، غبارم بر آن  

غبار

 

<<   1     2      3      4     5      ...      7   >> صفحات